Nieuws

Verslag Raadsvergadering 11 november 2021

Op donderdag 7 oktober heeft de gemeenteraad van IJsselstein vergaderd, u kunt deze vergadering en de stukken terugkijken op: https://bit.ly/3q7YPSR Hierbij een samenvatting hoe de SDIJ deze heeft ervaren.

De SDIJ vond dit een positieve vergadering, vanuit meerdere partijen werden complimenten uitgedeeld aan het college en betrokken ambtenaren voor de meerjarig sluitende programmabegroting en de overzichtelijke omgevingsvisie. Er zijn zelfs een aantal besluiten, bijna unaniem aangenomen, kortom een top sfeer!

Bij agendapunt 6 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein is de SDIJ dankbaar met de meerjarige sluitende begroting. Dat betekent dat we met de informatie die we nu hebben, de komende jaren de uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn.

Daarbij horen complimenten aan de portefeuillehouder en betrokken ambtenaren. Ze hebben de afgelopen 4 jaren hard gewerkt om de financiën onder controle te krijgen. Het begint met inzicht en bewustwording wat er wordt uitgegeven. Daar plukken we nu de vruchten van, Top!

Helaas is er nog veel onzeker, zoals wat we van de rijksoverheid aan geld krijgen. De SDIJ verwacht dat met het zogenaamde trap op-trap af systeem, de gemeente meer geld zal krijgen. Dit systeem houdt in dat wanneer de overheid meer geld uitgeeft, er ook meer geld naar de gemeenten gaat. Dat zou door alle kosten aan corona betekenen dat er veel geld aankomt. De wethouder heeft aangegeven dat de overheid heeft besloten om de uitgaven voor corona buiten dit systeem te houden.

Bij agendapunt 7 Raadsvoorstel Omgevingsvisie 2021 IJsselstein deelt de SDIJ zoals altijd eerst weer complimenten uit. Het is een mooie, overzichtelijke visie met web diagrammen, mengpanelen en duidelijke pictogrammen. De SDIJ spreekt het vertrouwen uit dat de prioriteit en milieukwaliteit voldoende zijn onderzocht, samen met inwoners besproken en haalbaar zijn. De SDIJ vind het niet efficiënt om hier de discussie aan te gaan om een stapje naar voren of een stapje terug te doen. Wel hadden we liever gezien dat de raad hierin vooraf werd meegenomen.

Het is erg opvallend dat er maar aan één ontwikkelingsgebied ‘Het Kromme IJsselpark’ aandacht wordt gegeven in de omgevingsvisie. Dat is op zijn zachtst bijzonder te noemen, vooral omdat de raad nog geen toestemming heeft gegeven om in dit gebied te bouwen. Daarom werd er een amendement (bijna) unaniem aangenomen, om hier duidelijk in te zijn. De wethouder gaf aan dat hij al bezig is met een gebiedsperspectief voor het Kromme IJsselpark. Dat houdt in dat er al gesprekken zijn met meerdere partijen voor een breed gedragen toekomstvisie.

De SDIJ heeft nog geen mening of daar wel of geen huizen gebouwd moeten worden, woningbouw heeft wel hoge prioriteit. Het college moet wel veel meer openheid en duidelijkheid geven over dit onderwerp, neem de raad, inwoners en betrokken partners mee.

Bij agendapunt 12 hebben we stilgestaan bij de tragische ongelukken op de N210, in de bocht bij Westfort. Hiervoor is een motie opgesteld door het CDA, die door ALLE partijen is ondertekent. De motie doet een oproep aan de provincie om op korte termijn een onderzoek uit te voeren hoe de veiligheid op de N210 kan worden verbeterd, deze maatregelen ook direct uit te voeren en daarmee niet te wachten tot 2023.

De burgemeester sloot de vergadering om 0.17

Verslag Raadsvergadering 7 oktober 2021

Op donderdag 7 oktober heeft de gemeenteraad van IJsselstein vergaderd, u kunt deze vergadering en de stukken terugkijken op: https://bit.ly/3oqZJca Hierbij een samenvatting hoe de SDIJ deze heeft ervaren.

Dit was de eerste raadsvergadering na de zomer, daardoor waren er weinig bespreekstukken. Blijkbaar was ik zenuwachtiger dan ik dacht; ik was vergeten de Rekenkamercommissie te bedanken voor hun uitgebreide beantwoording van mijn technische vragen, ik kwam regelmatig niet uit mijn woorden en ik viel terug in oud gedrag door mijn motie in te trekken. Zo ziet u, ik ben ook maar een mens en al doende leert men.

Bij agendapunt 11 heeft de SDIJ technische vragen gesteld en samen met Groen Links een motie ingediend. De motie ging om in de gemeente een klantloket in te richten, zodat inwoners met al hun vragen, klachten, meldingen etc. op één plek terecht kunnen, ook voor externe organisaties die namens de gemeente werken. Het college vertelde dat ze al druk bezig waren om dit loket in te richten, er komt zelfs een app om bijvoorbeeld de RMN te laten weten dat er iets mis is. Als alles klaar is, zult u door de gemeente uitgebreid geïnformeerd worden.

Bij agendapunt 15 heeft de SDIJ samen met de PvdA vragen gesteld over de skatebaan op het Podium die hoognodig vervangen moet worden. Het bleek dat de jongeren boos waren omdat de reparatie slecht gedaan leek te zijn. Fijn om te horen dat wethouder Schell opnieuw in gesprek is met de jongeren.

Verder heeft de SDIJ de motie van D66 gesteund over borstkankeronderzoek. Dit is een landelijke maatregel om het onderzoek niet om de 2 jaar maar om de 3 jaar te doen, dat vinden wij zorgelijk.

Tevens heeft de SDIJ de motie van Groen Links gesteund, om mensen met een minimuminkomen te steunen met hoge energierekeningen. Voorlopig kunnen zij een aanvraag doen bij bijzondere bijstand.

Raadsvergadering

Op donderdag 7 oktober zal de raadsvergadering van de gemeente IJsselstein in de raadszaal  plaatsvinden. Helaas is het nog niet mogelijk om mensen op de publieke tribune te ontvangen. Zoals gewoonlijk kunt u weer online meekijken.

Deze ronde is alleen de Regionale Energie Strategie een bespreekstuk, tenzij er nog moties of amendementen komen. De overige raadsvoorstellen zijn hamerstukken, dit betekent dat de raad niet meer in discussie gaat of iets wil wijzigen aan het raadsvoorstel.

De SDIJ zal een motie indienen om het college op te dragen om een klantloket op te richten, waar inwoners voor klachten en meldingen terecht kunnen. Uiterlijk woensdagmiddag zal de definitieve agenda online staan, zie de link voor de agenda en stukken: https://bit.ly/3oqZJca

Verslag Commissieronde

Afgelopen week hebben de commissievergaderingen weer in de raadszaal plaatsgevonden. Helaas is het nog niet mogelijk om mensen op de publieke tribune te ontvangen. Alleen inwoners die kwamen inspreken, konden op afspraak aanwezig zijn. De stukken en vergaderingen kunt u zoals altijd terugkijken via de agenda’s op: https://bit.ly/2RjzW4e. Hierbij een samenvatting hoe de SDIJ deze vergaderingen heeft ervaren:

Ruimte op dinsdag 21 september 2021

 • Bij agendapunt 2 het sprekersplein, kwam een inspreekster namens bewoners van de Libra, bij de Clinckhoeff. Hun huizen worden gesloopt voor meer parkeerplaatsen en zij maken zich zorgen. De bewoners zijn een hechte community en willen niet weg. Vooral door slechte communicatie en onduidelijkheid, weet men niet waar ze aan toe zijn. De SDIJ is dankbaar als mensen komen inspreken en van zich laten horen!
 • Bij agendapunt 5 kregen we twee presentaties over mobiliteit en duurzaamheid. Beide presentaties kunt u teruglezen en staan op de agenda bij de stukken.
 • Bij agendapunt 6 is dankzij de PvdA gesproken over de fusie van woningbouwverenigingen Provides en GroenWest. De SDIJ is blij met deze fusie en hoopt dat er snel meer sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. Vooral in de laagste huurprijzen tot € 633,- is een zwaar tekort.
 • Bij agendapunt 7 kregen we een duidelijke presentatie over de herinrichting van de Overtoom. De SDIJ vroeg het college hoe de inwoners hierbij betrokken worden. Het college gaat eerst zelf kijken welke varianten zij interessant vinden en kan geen antwoord geven of en hoe de inwoners hierbij betrokken worden.
 • Agendapunten 8 en 9 zullen waarschijnlijk beide een A-stuk (hamerstuk) worden op de raadsvergadering van 7 oktober. Dat betekent dat de raad niet meer in discussie gaat of iets wil wijzigen aan het raadsvoorstel.

Samenleving op woensdag 22 september 2021

We hadden maar één bespreekpunt op de agenda, maar wel een zeer belangrijke. De RekenKamer Commissie (RKC) heeft onderzoek gedaan naar het Minimabeleid in IJsselstein. We kregen een presentatie over het rapport en de conclusies en aanbevelingen van het RKC. Het viel de SDIJ op dat het college zich niet herkende in een aantal conclusies en aanbevelingen.

De SDIJ denkt dat IJsselstein wel goede regelingen heeft, maar deze zijn vaak gebaseerd op dat mensen zelf om hulp vragen. Dat doet lang niet iedereen, om diverse redenen. Zoals de RKC al aangeeft: mentale problemen en gevoelens van schaamte of simpelweg de taal niet beheersen en daardoor niet weten waar ze terecht kunnen. De grote vraag is: Hoe bereikt de gemeente mensen die hulp hard nodig hebben, maar die het niet kunnen vragen?

Bestuur op donderdag 23 september 2021

 • Bij agendapunt 5 is de SDIJ dankbaar dat er veel aandacht aan participatie word gegeven. De SDIJ maakt zich zorgen of er bij participatieladder, trede 2 ‘Raadplegen’ wel iets gedaan wordt met de informatie die het college bij inwoners ophaalt. De SDIJ ziet liever dat trede 3 ‘Adviseren’ wordt gebruikt, maar na uitleg van het college, begrijpt de SDIJ de keuze. We zullen het raadsvoorstel steunen.
 • Bij agendapunt 6 ontstaat er onduidelijkheid over wat een klacht precies is. Volgens het college gaat het alleen om gedrag van een persoon, een medewerker of bestuurder. Wanneer de RMN bijvoorbeeld slecht heeft gemaaid, is dat een melding. De SDIJ gaat hiervoor nog schriftelijke vragen stellen aan de RekenKamer Commissie (RKC), zij waren helaas niet aanwezig.
 • Bij agendapunt 7 is de SDIJ zeer dankbaar voor het lachgasverbod. Lachgas is ook in IJsselstein een groot probleem onder jongeren en met dit verbod, kunnen de mensen van Handhaving het beter aanpakken. Verder vroeg de SDIJ of het consequenties heeft om het met terugwerkende kracht in te laten gaan. Volgens de ambtelijke ondersteuning mogen we niet met terugwerkende kracht iets strafbaar stellen.
 • Bij agendapunt 8 wil de SDIJ net als alle andere partijen dat de gemeentelijke publicaties naast digitaal ook gewoon in de Zenderstreek worden geplaatst. Dit o.a. voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn.
 • Bij agendapunt 12 heeft de SDIJ het college gevraagd hoe IJsselstein omgaat met het handhaven van de coronapas. De SDIJ vindt het onacceptabel dat mensen actief worden uitgesloten en hecht zeer veel waarde aan Artikel 1 uit de Nederlandse Grondwet, zie filmpje voor betoog en antwoord.
 • Alle agendapunten van commissie Bestuur, zullen waarschijnlijk A-stukken worden tijdens de raadsvergadering van 7 oktober.

Commissieronde

Volgende week zullen de commissievergaderingen van de gemeente IJsselstein weer plaatsvinden.

Zoals gewoonlijk kunt u online meekijken, per vergadering kunt u de agenda en stukken hier vinden: https://bit.ly/31NFHME

Deze ronde staan de volgende bespreekpunten op de agenda:

Ruimte op dinsdag 21 september 2021:

 • Vragen over Fusie GroenWest en Provides namens PvdA
 • Herinrichting Overtoom
 • Onttrekking deel Zomerdijk aan de openbaarheid
 • Regionale Energie Strategie

Samenleving op woensdag 22 september 2021

 • Rekenkamer Onderzoek Minimabeleid

Bestuur op donderdag 23 september 2021

 • Toekomstperspectief en profiel IJsselstein
 • Rekenkamer Onderzoek Klachtafhandeling
 • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
 • Verordening elektronische kennisgeving
 • Vergaderschema raad- en commissievergaderingen 2022

De SDIJ gaat door!

De SDIJ gaat door naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Sarah Zandstra, fractievoorzitter van de Sociale Democraten IJsselstein wil zich ook na 2022 inzetten voor IJsselstein. De SDIJ zal een waardenprogramma opstellen in plaats van een verkiezingsprogramma. Het is belangrijk om een goede fractie op te bouwen met mensen die zich willen inzetten voor de samenleving van IJsselstein, met het grote belang voor de stad en haar inwoners voorop. Mensen die interesse hebben, kunnen vrijblijvend contact opnemen.

Tijdens de verkiezingen in 2018 werd ik met 700 voorkeursstemmen gekozen als gemeenteraadslid van IJsselstein. In juli 2019 ben ik onvrijwillig afgesplitst van de LDIJ en sindsdien ben ik fractievoorzitter van de eenpersoonsfractie SDIJ. Het is pittig om alles alleen te doen, maar ik doe dingen op een andere manier. Ik wil echt iets veranderen in de politiek, zoals meer verbinding met onze inwoners en meer samenwerken. Daarvoor dienen we een andere mindset te creëren, dat zal sneller gaan met een toename van jongeren die eigentijdse ideeën hebben.

Waardenprogramma

Een verkiezingsprogramma klinkt heel leuk maar in 2018 was 80% van alle verkiezingsprogramma’s in IJsselstein gelijk. Elke partij wil het beste voor onze mooie stad maar in de praktijk komt er vaak weinig van zo’n programma terecht. De gemeenteraad krijgt meestal voorstellen vanuit het college en daar mag je voor of tegen stemmen. Daarnaast is het als oppositie een flinke uitdaging om de meerderheid te krijgen. Daarom vind ik het logischer om vanuit bepaalde waarden besluiten te nemen. Denk aan verschillende belangen met elkaar afwegen, luisteren naar argumenten van anderen, authentiek zijn, en te kijken wat de gevolgen zijn van een besluit.

Nieuwe fractie

Ik doe alles al twee jaar alleen. Dat is eigenlijk niet te doen, maar ik wist nog niet of ik door wilde na de verkiezingen. Ik vond het dan niet eerlijk om mensen erbij te betrekken als ik hen geen perspectief kan bieden. Nu is het belangrijk om een sterke, betrouwbare lokale fractie op te bouwen, waarmee we zowel richting de verkiezingen als daarna gelijkwaardig kunnen samenwerken. Open communicatie, verbinding en inzetten op ieders kwaliteiten zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Dus wilt u zich graag inzetten voor de samenleving van IJsselstein, met het grote belang voor de stad en haar inwoners voorop, denkt u dat het anders kan in de politiek en heeft u een flinke dosis doorzettingsvermogen? Dan nodig ik u van harte uit om contact op te nemen.

Raadsvergadering

 

Op donderdag 8 juli 2021 is (waarschijnlijk) de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Let op: deze start om 15.30!

Zoals gewoonlijk kunt u weer online meekijken, voor de raadsleden is deze vergadering fysiek in de raadszaal. Zie deze link voor de agenda en stukken: https://bit.ly/3jGrSda

Deze ronde staan de volgende bespreekpunten op de agenda:

 • Algemene beschouwingen
 • Raadsvoorstel Kader en financieel perspectiefnota 2022 gemeente IJsselstein
 • Raadvoorstel Nota Bodembeheer
 • Raadsvoorstel Ontwerp Integraal Regionaal Perspectief
 • Raadsvoorstel Toekomst Fulcotheater

Hulp gevraagd! Wie doet er mee?

De SDIJ heeft UW hulp nodig!

U heeft vast gemerkt dat het wat rustiger is op deze pagina. Deels komt dat omdat het echt teveel is om alles alleen te doen, daarnaast ben ik herstellende van een hersenschudding.

Daarom heb ik besloten dat de SDIJ voor de zomer niet zal deelnemen aan de openbare vergaderingen. Dit is wel een pijnlijk besluit, want dit is HET moment om zichtbaar te zijn. ik ga mij ondertussen focussen op het opbouwen van de fractie, zodat de SDIJ zich na de zomer volop kan inzetten voor onze stad en haar inwoners. Voor interesse, neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Nieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Theme: Overlay by Kaira Sociale Democraten IJsselstein